RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji kierowanej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MiejskiOśrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, ul. Koseły3a, 27-600 Sandomierz, tel. 790 780 923 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit e) i f) RODOw celurozpatrzenia przesłanej korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na wszelkie kierowane zapytania oraz w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego ciążącego na administratorze.
 4. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania.
 5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz w celach archiwalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z obowiązującą w  MOSiR Instrukcją kancelaryjną.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania,
  • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Monitoring” lub „system monitoringu” – system monitoringu wizyjnego w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą ul. Koseły 3a , 27-600 Sandomierz.
 2. "Administrator " – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

§ 3

Cele i podstawy prawne zastosowania monitoringu:

 1. Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom MOSiR
 3. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa;
 4. Zapobieganie aktom agresji, niszczenia mienia i kradzieży,
 5. Rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia.
 6. Monitoring wizyjny wprowadza się na podstawie art. 22.² Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2022.1510 t. j.)oraz art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.0.40 t.j).

§ 4 

 1. System monitoringu nie może naruszać zasad godności osobistej oraz prawa do prywatności.
 2. Nagrania systemu monitoringu nie rozpowszechnia się publicznie.
 3. Dostęp do systemu monitoringu nie jest dostępem publicznym, nagrań z tego systemu nie udostępnia się osobom i podmiotom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych w § 7.
 4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

§ 5

 

 1. Systemem monitoringu objęte są następujące obiekty i obszary:

 

 1. Monitoring wizyjny będzie obejmować następujące budynki, pomieszczenia i teren.

Budynek: Pływalnia Kryta ul. Zielna 7, 27-600 Sandomierz:

 1. Parking główny
 2. Główne wejście do budynku
 3. Wyjście tylne z budynku
 4. Parking Główny kamera 2
 5. Kasa dolna
 6. Kasa górna
 7. Basen – niecka górna
 8. Główny korytarz dolny
 9. Basen niecka dolna
 10. Siłownia
 11. Wejście na nieckę górną
 12. Korytarz dolny w kierunku podbasenia.
 13. Podbasenie.
 14. Wanna z hydromasażem
 15. Wejście główne – widok na parking pracowników
 16. Widok na zjeżdżalnię oraz dach strona północna

Stadion ul. Romana Koseły 3 a, 27-600 Sandomierz 

 1. Brama wjazdowa główna
 2. Sekretariat
 3. Płyta boiska
 4. Parking główny
 5. Brama wjazdowa
 6. Trybuna dla kibiców
 7. Trybuna dla kibiców
 8. Druga brama wjazdowa
 9. Trybuna dla kibiców
 10. Wejście dodatkowe od ul. Koseły
 11. Kamera skierowana na budynek biurowy
 12. Trybuna dla kibiców
 13. Trybuna dla kibiców
 14. Płyta boiska
 15. Korytarz parter w budynku głównym
 16. Korytarz parter w budynku głównym
 17. Trybuna sektor G/boisko
 18. Korytarz na trybunach (Kawiarnia i Spikerka)
 19. Boisko
 20. Boisko wielofunkcyjne

Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego

 1. Korytarz – wejście główne
 2. Płyta bulwaru
 3. Płyta bulwaru
 4. Płyta bulwaru
 5. Płyta bulwaru
 6. Magazyn ze sprzętem wodnym
 7. Płyta bulwaru
 8. Przystań ze sprzętem pływającym
 9. Płyta bulwaru
 10. Wjazd na bulwar
 11. Wejście do pomieszczenia biurowego.

Park Piszczele:

 1. Aleja szachowa
 2. Plac zabaw
 3. Stok narciarski
 4. Mostek
 5. Skatepark
 6. Ognisko
 7. Wejście do Toalet
 8. Alejka

Ciągi pieszo-rowerowe:

 1. Podwale – parking
 2. Deptak – Podwale Dolne
 3. Deptak – Podwale Dolne
 4. Podwale Dolne
 5. Podwale Dolne
 6. ul. Staromiejska
 7. ul. Staromiejska
 8. Park Piszczele

Hala Sportowa ul. Patkowskiego 2 a, 27-600 Sandomierz

1) Wejście główne z zewnątrz

 1. Wejście główne z zewnątrz
 2. Korytarz główny
 3. Boisko
 4. Boisko
 5. Boisko
 6. Boisko
 7. Parking tylny
 8. Parking tylny

Kompleks rekreacyjny

 1. Budka
 2. Płyta lodowiska strona lewa
 3. Płyta lodowiska strona prawa
 4. Siłownia na powietrzu
 5. Boisko do siatkówki
 6. Plac zabaw
 7. Górka

Centrum Rekreacji ul. Portowa 24

 1. Siłownia ( wewnątrz obiektu )
 2. Siłownia ( wewnątrz obiektu )
 3. Siłownia ( wewnątrz obiektu )
 4. Korytarz gospodarczy ( wewnątrz obiektu )
 5. Parking przed budynkiem
 6. Tereny zielone za basenem letnim
 7. Plac Zabaw / 3 sztuki

Park Osiedlowy przy ul. K.K. Baczyńskiego

1) Kamery 3szt monitorujące teren Parku

 1. Pomieszczenia i teren monitorowany zostały oznaczone w sposób widoczny i czytelny
  za pomocą odpowiednich znaków (tabliczek), zawierających wymagane prawem informacje.
 2. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
  o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu.

§ 6

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi systemu monitoringu podlega tylko obraz (bez dźwięku) z kamer systemu monitoringu. Nie rejestruje się dźwięku.
 3. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu podlega zniszczeniu po upływie:
 • Pływalnia kryta – 11 dni
 • Stadion – 24 dni
 • Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego – 18 dni
 • Park Piszczele – 24 dni
 • Ciągi pieszo-rowerowe – 21 dni
 • Hala Sportowa – 22 dni
 • Centrum Rekreacji – 16 dni
 • Kompleks rekreacyjny – 24 dni
 • Park Osiedlowy przy ul. K.K. Baczyńskiego – 16 dni

 1. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 2. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
  na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mogą posiadać wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 4. Dla zapisów i danych przetwarzanych w systemie monitoringu stosuje się odpowiednie środki zabezpieczające przetwarzanie tych danych, w szczególności uniemożliwiające ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwiające dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

§ 7

 1. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, dane systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, którego wzór znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 2. Dane z systemu monitoringu zabezpiecza się dla celów dowodowych i udostępnia się uprawnionym organom lub instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych.
 3. Każdorazowe zabezpieczenie danych z monitoringu wymaga zgody Administratora.
 4. Zabezpieczone dane Administrator może przekazać jedynie stosownym organom w wyniku prowadzonego przez nie postępowania.
 5. Osoba zainteresowana ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym materiałem wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela Administratora i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.

§ 8

Niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem nr 1 wchodzi w skład Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

 

Klauzula informacyjna dla członków zarządu reprezentujących osobę prawną,
pełnomocników, prokurentów wpisanych do KRS oraz osób
wskazanych do kontaktu

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz, tel: 15 6446256, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy, w tym w celach kontaktowych związanych z realizacją i wykonaniem postanowień umowy, a także ewentualnie w celach windykacyjnych, gdy nasz kontrahent nie wywiąże się bądź wywiąże się w sposób niewłaściwy z ciążących na nim zobowiązań ujętych w umowie, a także w celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu kontrahenta.
 4. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od klienta/dostawcy, z którym Państwo współpracują i są upoważnieni do jego reprezentowania w kontaktach z nami lub uzyskaliśmy je bezpośrednio od Państwa, jako osób z którymi się bezpośrednio kontaktujemy. Z reguły przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, ewentualnie adres e-mail lub numer telefonu oraz dane identyfikujące podmiot, w imieniu którego Państwo występujecie. Wobec członków organów możemy również przetwarzać numer PESEL, a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione między innymi operatorom pocztowym, kurierom, dostawcom usług IT.
 6. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania, jakim jest realizacja zobowiązań i obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z rozliczeniem umowy.
 7. Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uważa, że Administrator przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.