Plakatowanie

 

Plakatowanie odbywa się w każdą środę od godz. 7.00
w związku z tym plakaty przyjmowane są najpóźniej do wtorku do godz. 15.00

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

z dnia 29.06.2017 roku

REGULAMIN  PLAKATOWANIA

NA MIEJSKICH SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH

ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE SANDOMIERZA

§1

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady plakatowania na miejskich słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Sandomierza.
 2. Plakatowanie odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nr 99/2015/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wyposażenia w majątek jednostki budżetowej miasta Sandomierza – „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu” zmienione Zarządzeniem Nr 112/2015/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia
  25 listopada 2015 r., w którym czynność tą Burmistrz przekazał do właściwości Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
 3. Plakatowanie odbywa się na polecenie Gminy Sandomierz, albo na podstawie zlecenia złożonego MOSiR przez podmiot zewnętrzny.

§2

 1. Samowolne rozklejanie plakatów, ogłoszeń, afiszy, ulotek, innych informacji na miejskich słupach ogłoszeniowych, bez wiedzy i zgody MOSiR, stanowi wykroczenie zgodnie z art. 63a Kodeksu Wykroczeń (Dz.U.2015.1094), zagrożone karą grzywny, albo ograniczenia wolności. Niezależnie od powyższego skutkuje to obowiązkiem zapłaty przez korzystającego opłatą dwukrotnie wyższą niż przewidziana w cenniku MOSiR.
 2. W przypadku stwierdzenia zaklejania aktualnych plakatów i ogłoszeń będzie doliczana kara dodatkowa w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek zaklejenia innych treści (plakatów, afiszy, ogłoszeń, itp.).

§3

Naklejanie klepsydr na specjalnie wyznaczonych miejscach i we własnym zakresie nie podlega opłatom.

§4

Rozklejanie plakatów odbywa się jeden raz w tygodniu: środę.

W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od MOSiR np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin rozklejania plakatów może ulec zmianie.

§5

Plakatowaniem zajmuje się wyłącznie wyznaczony pracownik MOSiR Sandomierz.

 §6

 O kolejności umieszczania plakatów na słupach decyduje data zlecenia.

 1. O miejscu umieszczania plakatu na słupie decyduje pracownik dokonujący plakatowania, kierując się zasadą niezaklejania plakatów i ogłoszeń aktualnych.
 2. MOSIR zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia plakatowania do realizacji  w przypadku braku wolnych miejsc na ekspozycję.

§7

 1. Złożenie zlecenia następuje na druku „zlecenie plakatowania” dostępnym w siedzibie MOSiR.
 2. Zlecenia przyjmowane są w: Centrum Rekreacji MOSiR, ul. Portowa 24 , Sandomierz, w każdy dzień roboczy w godzinach od 700 do 1500 , tel. 790 780 986

Informacje udzielane są także pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§8

Zleceniodawca winien dostarczyć do MOSiR zlecenie wraz z materiałami do ekspozycji najpóźniej na 1 dzień przed jej rozpoczęciem.

§9

Czas ekspozycji jednego zlecenia obejmuje siedem dni (od środy do wtorku) z możliwością przedłużenia o kolejne 7 dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów, oraz dostępności miejsc na słupach ogłoszeniowych. Przy przedłużeniu zlecenia o kolejny tydzień (bez konieczności ponownego plakatowania) pobiera się opłatę w wysokości 50% ceny podstawowej za drugi tydzień ekspozycji.

§10

Rozklejanie ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych, znajdujących się na terenie miasta i specjalnie oznaczonych przez MOSiR, podlega opłatom zgodnie z cennikiem:

Format              Wymiary              Odpłatność za jeden plakat

A 5              14 cm - 21 cm                        1,50 zł

A 4              30 cm - 21 cm                        2,50 zł

A 3              30 cm - 42 cm                        3,00 zł

A 2              61 cm - 43 cm                        6,50 zł

A 1              86 cm - 60 cm                        8,00 zł

A 0              86 cm - 120 cm                      13,00 zł

B 3              50 cm -  35 cm                        5,00 zł

B 2              50 cm - 70 cm                         7,00 zł

B 1              70 cm - 100 cm                       9,50 zł

B O            100cm - 141cm                        16,00 zł

Podane ceny są cenami brutto za 1 plakat.

 §11

Za wykonaną usługę Zleceniodawca otrzyma fakturę z podaniem sposobu zapłaty (gotówka, przelew) bądź paragon fiskalny.

§12

MOSiR nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich, warunków atmosferycznych oraz za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez zamawiającego powstałych wskutek stosowania nieodpowiednich farb, wad druku lub papieru lub działania zjawisk atmosferycznych.

§13

 1. MOSiR zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia z uwagi na treści zawarte w materiale obrażające moralność, religijność, obyczajowość, zamieszczone inwektywy i wulgaryzmy oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia dobra osób trzecich w treści. W tych przypadkach możliwe jest także usunięcie już rozklejonych plakatów.
 2. MOSiR nie odpowiada za treść zawartą na plakatach.
 3. MOSIR nie wykona w danym tygodniu usługi plakatowania na podstawie przyjętego zlecenia, jeżeli na słupach brakuje miejsca.
 4. Plakaty, posiadające w dolnej części informacje na paskach do oderwania, będą przyklejane całościowo, ze względu na utrudnienie techniczne rozklejania tego typu ogłoszeń.

§14

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zleceń składanych do MOSIR na plakatowanie, do którego stosowania zobowiązane są wszystkie podmioty zlecające plakatowanie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 lipiec 2017 r., na podstawie Zarządzenia Dyrektora MOSIR. W tym samym trybie może zostać zmieniony lub uchylony.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usługi.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ korzystała z oferty MOSiR w Sandomierzu.

 Do pobrania: Wykaz słupów ogłoszeniowych

Do pobrania: Zlecenie i oświadczenie plakatowania (format PDF, rozmiar 151kb)