Plakatowanie

Zarządzenie nr 85/2024/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.

wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego.

Załącznik: Zarządzenie nr 85/2024/OR Burmistrza Miasta Sandomierza

 

 

 

Plakatowanie odbywa się w każdą środę od godz. 7.00
w związku z tym plakaty przyjmowane są najpóźniej do wtorku do godz. 15.00

 

REGULAMIN  PLAKATOWANIA

NA MIEJSKICH SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH

ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE SANDOMIERZA

 • §1
 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady plakatowania na miejskich słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Sandomierza.
 2. Plakatowanie odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nr 99/2015/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wyposażenia w majątek jednostki budżetowej miasta Sandomierza – „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu” zmienione Zarządzeniem Nr 112/2015/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 listopada 2015 r., w którym czynność tą Burmistrz przekazał do właściwości Miejskiego Ośrodka Sportu
  i Rekreacji w Sandomierzu.
 3. Plakatowanie odbywa się na polecenie Gminy Sandomierz, albo na podstawie zlecenia złożonego MOSiR przez podmiot zewnętrzny.
 • §2
 1. Samowolne rozklejanie plakatów, ogłoszeń, afiszy, ulotek, innych informacji na miejskich słupach ogłoszeniowych, bez wiedzy i zgody MOSiR, stanowi wykroczenie zgodnie z art. 63a Kodeksu Wykroczeń (Dz.U.2021.2008.t.j.), zagrożone karą grzywny, albo ograniczenia wolności. Niezależnie od powyższego skutkuje to obowiązkiem zapłaty przez korzystającego opłatą dwukrotnie wyższą niż przewidziana w cenniku MOSiR.
 2. W przypadku stwierdzenia zaklejania aktualnych plakatów i ogłoszeń będzie doliczana kara dodatkowa w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek zaklejenia innych treści (plakatów, afiszy, ogłoszeń, itp.).
 • §3

Naklejanie klepsydr na specjalnie wyznaczonych miejscach i we własnym zakresie nie podlega opłatom.

 • §4

Rozklejanie plakatów odbywa się jeden raz w tygodniu: środę.

W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od MOSiR np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin rozklejania plakatów może ulec zmianie.

 • §5

Plakatowaniem zajmuje się wyłącznie wyznaczony pracownik MOSiR Sandomierz.

 • §6
 1. O kolejności umieszczania plakatów na słupach decyduje data zlecenia.
 2. O miejscu umieszczania plakatu na słupie decyduje pracownik dokonujący plakatowania, kierując się zasadą niezaklejania plakatów i ogłoszeń aktualnych.
 3. MOSIR zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia plakatowania do realizacji
  w przypadku braku wolnych miejsc na ekspozycję.
 • §7
 1. Złożenie zlecenia następuje na druku „zlecenie plakatowania” dostępnym w siedzibie MOSiR.
 2. Zlecenia przyjmowane są w: Centrum Rekreacji MOSiR, ul. Portowa 24 , Sandomierz, w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.00 do 15.00 , tel. 790 780 986

Informacje udzielane są także pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • §8

Zleceniodawca winien dostarczyć do MOSiR zlecenie wraz z materiałami do ekspozycji najpóźniej na 
1 dzień przed jej rozpoczęciem.

 • §9

Czas ekspozycji jednego zlecenia obejmuje siedem dni (od środy do wtorku) z możliwością przedłużenia o kolejne 7 dni pod warunkiem estetycznego wyglądu plakatów, oraz dostępności miejsc na słupach ogłoszeniowych. Przy przedłużeniu zlecenia o kolejny tydzień (bez konieczności ponownego plakatowania) pobiera się opłatę w wysokości 50% ceny podstawowej za drugi tydzień ekspozycji.

 • §10

Za wykonaną usługę Zleceniodawca otrzyma fakturę z podaniem sposobu zapłaty (gotówka, przelew) bądź paragon fiskalny.

 • §11

MOSiR nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich, warunków atmosferycznych oraz za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez zamawiającego powstałych wskutek stosowania nieodpowiednich farb, wad druku lub papieru lub działania zjawisk atmosferycznych.

 • §12
 1. MOSiR zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia z uwagi na treści zawarte w materiale obrażające moralność, religijność, obyczajowość, zamieszczone inwektywy i wulgaryzmy oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia dobra osób trzecich w treści. W tych przypadkach możliwe jest także usunięcie już rozklejonych plakatów.
 2. MOSiR nie odpowiada za treść zawartą na plakatach.
 3. MOSIR nie wykona w danym tygodniu usługi plakatowania na podstawie przyjętego zlecenia, jeżeli na słupach brakuje miejsca.
 4. Plakaty, posiadające w dolnej części informacje na paskach do oderwania, będą przyklejane całościowo, ze względu na utrudnienie techniczne rozklejania tego typu ogłoszeń.
 • §13
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zleceń składanych do MOSIR na plakatowanie, do którego stosowania zobowiązane są wszystkie podmioty zlecające plakatowanie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Dyrektora MOSIR. W tym samym trybie może zostać zmieniony lub uchylony.
 3. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą
w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych

    Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usługi.

    Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

    Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ korzystała z oferty MOSiR w Sandomierzu.

 Do pobrania: Wykaz słupów ogłoszeniowych

Do pobrania: Zlecenie i oświadczenie plakatowania (format PDF, rozmiar 151kb)